Noah

NOAH ER EN LEDENDE MILJØBEDRIFT INNEN MOTTAK OG SLUTTBEHANDLING AV UORGANISK FARLIG AVFALL. SELSKAPET HAR PROSESSANLEGG OG DEPONI PA LANGØYA MED EN ÅRLIG KONSESJONSGRENSE PÅ EN MILLION TONN OG EN GJENVÆRENDE DEPONIKAPASITET PÅ RUNDT 7 MILLIONER M³.

NOAH ble etablert i 1991 av den norske stat og en rekke av Norges største industriselskaper som Norges nasjonale anlegg for mottak og behandling av uorganisk farlig avfall. Etableringen av NOAH var forankret i Norges miljøforpliktelser internasjonalt.

Langøya utenfor Holmestrand, hvor Norcem hadde drevet uttak av kalkstein til sementproduksjon i rundt 100 år, ble kjøpt i 1993 og behandlingsanlegget åpnet i 1995. Selskapet ble i 2003 kjøpt av Gjelsten Holding, som de senere år har investert flere hundre millioner kroner for å videreutvikle selskapet og øke deponikapasiteten.

Nøytralisering av miljøgifter

Målet for NOAH, deres kunder og for samfunnet er å nøytralisere og behandle farlig avfall som representerer en miljøtrussel. Selskapet har konsesjon fra Miljødirektoratet til å motta 1 mill. tonn avfall årlig, fordelt på ulike avfallsfraksjoner. NOAH har en høy markedsandel i Norge, samt betydelige markedsandeler i de øvrige nordiske markedene. Om lag 40% av selskapets omsetning kommer fra import.

Langøya

Langøya har en estimert driftshorisont for mottak og behandling av farlig avfall på rundt 7 år. Deler av Nordbruddet blir nå avsluttet og rehabilitert, mens Sydbruddet er tatt i bruk etter betydelige investeringer de senere år for å øke deponikapasiteten.

Langøya har et rikt plante- og dyreliv, og har friluftsområder både i nord- og sydenden som benyttes som utfartssted for befolkningen i Vestfold. Når rehabiliteringen av deponiene er avsluttet vil disse bli tilrettelagt som friluftsområder.

Nytt deponi i Brevik

NOAH har inngått en intensjonsavtale med Norcem om å etablere et prosessanlegg for uorganisk farlig avfall i Brevik og utnytte gruvene Norcem eier eller disponerer til sluttdeponering av behandlet avfall.

Det ble startet en offentlig prosess iht. Plan og Bygningsloven. Porsgrunn Bystyre stoppet 5. mars 2015 det videre planarbeidet og ba staten vurdere den videre prosess. Miljødirektoratet gjennomfører en slik vurdering og denne vil bli avsluttet innen 30. april 2016.

Volumet i gruvene i Brevik er på størrelse med det deponivolumet under havnivå som er utnyttet på Langøya. Dersom et nytt behandlingsanlegg etableres i Brevik vil dette kunne behandle norsk uorganisk farlig avfall i flere tiår fremover.

Forutsatt at de nødvendige tillatelser gis etter den pågående statlige prosess, kan et nytt anlegg starte opp rundt 2020.

Organisasjon

NOAH har ca. 70 ansatte og besitter en betydelig fagkompetanse innen miljøspørsmål og avfallsbehandling.

Les mer om NOAH på www.noah.no.

Tall i NOK mill. 2011 2012 2013 2014
Inntekter 427 387 422 449
EBITDA 133 131 155 148
Driftsresultat 103 105 128 120
Resultat før skatt 106 103 128 118